Ενεργειακά
Πιστοποιητικά

Image
Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ), είναι απαραίτητη για την μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου και για τη ενοικίαση. Από την υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού εξαιρούνται οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης, καθώς και μια σειρά άλλα κτίρια ειδικών χρήσεων όπως περιγράφονται στο νόμο 4122/2013.
Το ενεργειακό πιστοποιητικό αφορά την κτιριακή μονάδα και εκδίδεται σύμφωνα με την χρήση του κτιρίου και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε συνάρτηση με τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ).
Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, και δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό στο διάστημα αυτό εκτός αν το κτίριο αλλάξει χρήση ή υποστεί μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.
Image